خواص گل محمدی و تولید گلاب

تاریخ مقاله: 1396/9/25

خواص گل محمدی و تولید گلاب

کشت گل سرخ درچین به7هزارسال پیش برمی گردد. امروزه برآورد می گرددکه دردنیااز 250گونه مختلف گل سرخ،بیش از3000رقم کولتیواروجوددارد. ازاین تعداد تنها 30 گونه معطرهستندو 3گونه آن ازنظراقتصادی امکان گلابگیری دارندکه مهمترین آن گونه گل محمدی است.

منشاء گل محمدی ایران است وگفته می شود بعدازحمله اسکندرمقدونی این گیاه ازایران به مقدونیه وبلغارستان رفته ودرآنجاکشت گردیده است.حضوراین گیاه دراروپای غربی به جنگلهای صلیبی سالهای1254تا1276بازمی گرددو "Robert de Brie”آنراازشام به اروپابردوبه همین دلیل دراروپاگل محمدی رابنام رز دمشقی می شناسند.

 
گل محمدی درایران معمولاًدرمناطق مرتفع وخشک کشت میگردد (ارتفاعات بین 2تا 3هزارمترازسطح دریا) واستانهای اصفهان(کاشان)،کرمان،کرمانشاه،فارس وآذربایجان شرقی ازتولیدکنندگان اصلی گل محمدی درکشورمیباشند. (یکی از ترانه های قدیمی و محبوب درکشور فرانسه بنام "رزهای اصفهان” است.)

گل محمدی ایران به دلیل آب وهوای خشک وسردمناطق مذکورمعمولاًفاقدآفات بوده ودرتولیدآن ازسموم وآفت کش استفاده نمیگرددوازاینرودارای کیفیت بسیارخوبی است.

تولید گلاب حقیقت دادجو

برای تولیداسانس گل محمدی و گلاب،لازم است چیدن گل ازحدودساعت شش صبح شروع وبه محض آغازگرم شدن هواقبل از ساعت هشت پایان یابدچراکه باگرم شدن هوا،گیاه(احتمالاً برای حفظ خوددرمقابل گرما)اسانس های معطرخودراآزادکرده ودر هوامنتشرمیسازد.لذاگل های چیده شده درروزازبازدهی اسانس بسیارنازلتری برخوردارند.گلهای چیده شده بایدبلافاصله به محل گلابگیری ویادستگاه اسانس گیری انتقال یابندچراکه باگذشت زمان فرآیندتخمیردرآن آغاز شده واین فرآیندموجب افزایش دماوتخریب بسیاری ازترکیبات لطیف این شاهکارطبیعت میگردد.

تولیدیک لیتراسانس گل محمدی نیازمنداستفاده ازچهارتن گلبرگ است وبه همین دلیل محصولی بسیارگرانبهاست. برای تولید هرلیترگلاب نیزمعمولاً یک کیلو گلبرگ استفاده می گردد ولی ممکن است گلاب رقیق تر بابهایی نازلترتولیدشود.

گونه هایی ازگل سرخ درترکیه ومراکش نیزکشت میگردند ولی ازنظرکیفی توان رقابت با گل محمدی ایران راندارند. درعوض گل محمدی تولیدبلغارستان که عمدتاًدردره کازانلیک(Kazanlik)ودرارتفاعات 300تا 500متری ازسطح دریاانجام می شودبیشترین سهم بازاراین فرآورده ارزشـمندراداراسـت.درجنوب فـرانسه نـیزنـوعی گـل سـرخ تـولـید مـیشـودکـه نام علمی آنRosa centifolia””است ودرمنطقه گراس(Grasse) پایتخت عطرسازی جهان کشت میگرددولی به دلیل نازل بودن بازدهی اسانس، کشت آن تدریجاًازبین رفته است.

خواص دارویی گل محمدی

علاوه برعطراستثنایی این گیاه ارزشمند،خواص دارویی آن نیزازدیربازشناخته شده بود.بقراط حکیم آنرا برای دردهای معده،روده، گوش درد،دندان دردوترمیم زخم تجویز میکرد. عصاره گلبرگ آن برای زخم های دهان،سردرد،گلودردوبه عنوان تب بروهمچنین دررفع بیخوابی ودرمان استفراغ استفاده میگردید.

تولید گلاب به روش فعلی باقدمتی هزارساله به شیخ الرئیس ابوعلی سیناحکیم بزرگ ایرانی منسوب است.شیخ الرئیس گلاب راقابض دانسته وشربت آنرابرای نارسایی کبد وصفرا تجویز میکرد.

عنبرگل به عنوان یکی ازفرآورده های صنعت گلابگیری،مایع سیاهی است که درپایان عملیات تقطیرهمراه باتفاله گلهادردیگ به جای میماندوبرای درمان دردهای عضلانی موثراست.

اسانس گل محمدی ازپیچیده ترین فرآورده های معطراست که درآن حدود500ترکیب وجودداردوهنوزبسیاری ازترکیبات آن شناسایی نگردیده است،به همین دلیل رعایت اصول برداشت واستخراج اسانس وگلاب درگل محمدی ازاهمیت ویژه ای برخورداراست چراکه درغیراینصورت بسیاری ازترکیبات ظریف وارزشمندآن درمعرض تخریب قرارمیگیرند.

شربت گل محمدی درگذشته برای درمان بیماریهای گوارشی و تنفسی استفاده میگردیدوعلاوه برآن برای رفع گرمازدگی نیزموثر است.

امروزه دراکثرمنابع علمی ازگلها واسانس گل محمدی به عنوان دارو یاد میشودوخواص درمانی آن موردتأکیدقرارمیگیرد.

افشره گل محمدی عمدتاًبه عنوان نشاط آور،ضدافسردگی،ضدفشارهای عصبی وضدتنیدگی(استرس)مصرف میگردد.به همین دلیل درمجالس ختم استفاده ازگلاب برای مصیبت دیدگان مرسوم است.همچنین استفاده ازگل محمدی دررفع ناتوانی های جنسی نیزموثراست،بویژه اینکه غالباًمنشاءاین بیماری به مشکلات عصبی وافسردگی مربوط میگردد.

علاوه برآن گل محمدی تقویت کننده قلب است. استفاده ازگل محمدی موجب کاهش التهاب میگردد وازاینرومیتواندبه عنوان مسکن دردبویژه دردهای مفصلی استفاده گردد.

گل محمدی درفرآورده های بهداشتی

استفاده ازفرآورده های گل محمدی برای مصارف بهداشتی به زمان های دور باز می گردد،چرا که علاوه برعطر بی نظیرآن،خواص این گیاه درمرطوب کنندگی پوست،رفع چروکهای صورت ودرمان التهاب های پوستی بویژه درپوستهای حساس ولطیف(مانندپوست نوزادان)همواره موردتوجه بوده است.

امروزه نیزدرصنایع بهداشتی بویژه درتولیدصابون،لوسیون های پاک کننده پوست،کرم هاولوسیون های مرطوب کننده ازگلاب واسانس طبیعی این گل استفاده میگردد.ولی مهمترین استفاده ازاسانس گل محمدی وگلاب درصنایع عطرسازی است بطوریکه اسانس این گیاه د فرمولاسیون عطرهای بسیارمعروف وپرفروش دنیابکار میرود.

به همین دلیل است که گلاب واسانس گل محمدی تولیدکشورمان هرساله نه تنهابه کشورهای حوزه خلیج فارس بلکه به اروپا به ویژه کشورهای فرانسه و انگلستان صادرمیگردد.

یکی دیگر ازصادرات کشور دررابطه بااین گیاه به غنچه خشک آن مربوط میگردد.غنچه گل محمدی درآب وان حمام وعصاره آن به عنوان نرم کننده وعطردهنده موبکار میرودوعلاوه برآن برای مصارف تزئینی نیزکاربرددارد.

گل محمدی درانواع غذاهای سنتی

استفاده ازگل محمدی در شربت،مربا،صنایع شیرینی سازی و گلاب آن دربستنی وانواع دسردراغلب کشورهامرسوم میباشد.

پودرگلبرگهای گل محمدی همراه باماست وبه عنوان ادویه دربسیاری ازغذاها مصرف میگردد.درشمال آفریقابویژه مراکش ادویه معروفی بنام رأس الحانوت(به معنای رأس ادویه ها)وجودداردکه بسیارموردتوجه است وبه دلیل مغذی بودن معمولاًدر غذاهای اعیادبویژه عیدفطرازآن استفاده میکنند.ترکیب اصلی این ادویه گل سرخ است.

استفاده از گلاب درانواع دسرهای ایرانی نظیرشله زردوهمچنین غذاهای هندی،ترکی،عربی مرسوم است.دمنوش گل محمدی نیزآرامبخش بوده وحاوی ترکیبات آنتی اکسیدان وضدسرطان است.

باتوجه به موقعیت ممتازکشورمان درتولیداین گیاه ارزشمندمحصولات متنوعی ازآن درایران تولیدمیگرددکه ازکیفیت وشهرت جهانی برخوردارند


گلاب وعرقیات حقیقت دادجو به عنوان سوغات شهرکاشان به صورت عمده وجزئی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب دربسته بندیهای مناسب قابل عرضه به سراسرکشورمیباشد

گلاب و عرقیات گیاهی حقیقت دادجو  6-02177973005


 

 

ایمیل: info@haghighatdadjoo.com

تلفن: 77973005 -021