گیاهان دارویی مناسب برای بانوان و بیماریهای زنان

تاریخ مقاله: 1397/3/18

گیاهان دارویی مناسب برای بانوان و بیماریهای زنان

نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1 -دارو جهت دردهاي ماهيانه بانوان گياه اكليل الجبل ( اكليل كوهي ) يك قسمت گياه كيسه كشيش يك قسمت پوست بيد دو قسمت طرز تهيه و مقدار مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا خرد شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 2 -داروي قاعده آور سداب 0/1 گرم صبر زرد 0/05 گرم زعفران 0/1 گرم افسنطين 0/1 گرم طرز تهيه و مقدار مصرف :  داروهاي فوق را پس از نرم كردن با هم مخلوط كرده و بصورت يك كاشه درآورده سپس دو تا سه كاشه در 24 ساعت به مدت 4 تا 5 روز تا باز شدن قاعده گي ميل شود . نسخه شماره 3 -دارو جهت دردهاي قاعدگي گل بابونه 20 گرم بادرنجبويه 10 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا خرد شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 4 -دارو جهت دردهاي قاعدگي ( همراه با يبوست ) بابونه 20 گرم بادرنجبويه 10 گرم برگ سنا 10 گرم رازيانه 10 گرم طرز تهيه و مقدار مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا خرد شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 5 -داروي قاعده آور ( همراه با درد ) بومادران 20 گرم زعفران 0/1 گرم بابونه 20 گرم بادرنجبويه 10 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا خرد شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 6 -داروهاي قاعده آور ( همراه با يبوست ) بابونه 20 گرم بومادران 20 گرم بادرنجبويه 10 گرم  نعناع 5 گرم سنا 25 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا خرد شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

 

برای خرید عرق 5 گیاه موثر بر بیماریهای زنان حقیقت دادجو کلیک کنید

 

نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1 -دارو جهت عوارض يائسگي دارو : ريشه سنبل الطيب ( species Valeriana ( مقدار مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 2 -داروي ضد دردهاي قاعدگي دارو : تمام گياه علف چاي ( هوقاريقون ) ( perforatom Hyperiarm ( مقدار مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 3 -داروي قاعدگي دارو : برگ بادرنجبويه ( officinalis Melissa ( مقدار مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 4 -داروي جهت اختلالات قاعدگي مزمن دارو : برنجاسف ( شويلا ) ( vulgaris Artemisia ( مقدار مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 5 -دارو جهت عوارض زنانه دارو : هليله كابلي ( chebyla Terminulia ( مقدار مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .  نسخه شماره 6 -دارو ي قاعده آور دارو : گل گياه گل گندم ( cyamus Centaurea ( طرز تهيه و استعمال : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 7 -دارو جهت دردهاي قاعدگي دارو : سير ( sativum Allium ( مقدار مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد همراه غذا ميل كنيد يا 3 الي 4 پياز آن را همراه غذا ميل كنيد . نسخه شماره 8 -دارو جهت دردهاي قاعدگي دارو : دانه شنبليله ( graecum - foenum Trigonella ( مقدار مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 9 -دارو جهت دردهاي قاعدگي دارو : گل يا تمام گياه بومادران ( species Achillea ( مقدار مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . توجه : اين دارو علاوه بر اين به عنوان ضد خونريزيهاي قاعدگي مورد استفاده قرار مي گيدر . نسخه شماره 10 -داروي مفيد در مورد زياد شدن زمان قاعدگي دارو : برگ يا ريشه يا دانه تمام گياه گزنه ( dioica Urtica ( مقدر مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 11 -داروي قاعده آور دارو : جعفري ( petroselinum Apium ( مقدر مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . يا همراه غذا چند روز قبل از قاعدگي گياه تازه آن را ميل كنيد . نسخه شماره 12 -داروي قاعده آور  دارو : شاهي ( sativum Lepidium ( روش و مقدار مصرف : چند روز قبل از تاريخ قاعدگي همراه غذا مقدري شاهي تازه ميل كنيد . نسخه شماره 13 - داروي ضد اختلالات قاعدگي دارو : مرزه ( hortensis Saturea ( مقدار مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 14 - داروي قاعده آور دارو : ميوه يا تمام گياه رازيانه ( vulgaris Foeniculum ( مقدار مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . توجه : اين دارو علاوه بر اين بعنوان راحت كننده عمل زايمان نيز استفاده مي شود . نسخه شماره 15 - داروي قاعده آور دارو : تمام گياه سداب ( graveolens Ruta ( مقدر مصرف :0/5 تا 1 گرم طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . توجه : اين دارو علاوه بر اين خاصيت ضد خونريزيهاي رحمي را نيز درا مي باشد .

 

برای خرید عرق 5 گیاه موثر بر بیماریهای زنان حقیقت دادجو کلیک کنید

گلابناب کاشان وبهترین عرقیات حقیقت دادجو به عنوان سوغات شهرکاشان به صورت عمده وجزئی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب دربسته بندیهای مناسب قابل عرضه به سراسرکشورمیباشد

دفتر فروش گلاب و عرقیات گیاهی حقیقت دادجو  6-02177973005

 

ایمیل: info@haghighatdadjoo.com

تلفن: 77973005 -021