گیاهان دارویی ضد نقرس و رماتيسم

تاریخ مقاله: 1397/3/31

گیاهان دارویی ضد نقرس و رماتيسم

نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1-دارو ي ضد رماتيسم پوست بيد ده قسمت گياه بومادران سه قسمت برگهاي لبلاب (دردوست ) پنج قسمت پوست سيا توسه دو قسمت طرز تهيه و مقدار مصرف :  مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش حل كرده و به مدت نيم ساعت آنرا كنار بگذاريد تا دم بكشد پس از صاف كردن بصورت سرد روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 2 -داروي ضد روماتيسم پوست بيد سه قسمت گل بابونه دو قسمت ٨٢ ريشه قاصدك (كاسني زرد) 10 گرم طرز تهيه و مقدار مصرف : مقدار يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش حل كرده و به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 5 -داروي ضد نقرس و رماتيسم ميوه سرو كوهي (پيرو ) 10 گرم گزنه 10 گرم برگ غان 10گرم ميوه نسترن 10 گرم نعناع 10 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش حل كرده و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 6 -داروي ضد نقرس و دردهاي مفاصل بومادران 10 گرم دم اسب 10 گرم پوست بيد 10 گرم برگ غان 10 گرم ريشه قاصدك (كاسني زرد) 10 گرم طرز تهيه و مقدار مصرف : مقدر يك قاشق غذا خوري از داروي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش حل كرده و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف نموده و روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 7 -داروي ضد نقرس و دردهاي مفاصل سپستان 50 گرم ريشه باديان 30 گرم ريشه كاسني 30 گرم ميوه رازيانه 15 گرم سورنجان 10 گرم  طرز تهيه و مقدار مصرف : مقدار يك قاشق غذا خوري از داروهاي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش حل كرده و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 8 -دارو جهت دردهاي مفاصل هليله زرد 10 گرم هليله سياه 10 گرم مقل ارزق 10 گرم سنبل الطيب 20 گرم تخم كرفس 10 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : داروهاي فوق را پس از كوبيدن با هم مخلوط كرده مقدرزي از مخلوط فوق را با عسل يا مربا بصورت حب ( اندازه يك نخود ) درآورده و روزي 6 حب هر بار 2 حب ميل كنيد . نسخه شماره 9 -دارو جهت دردهاي مفاصل زنجبيل 30 گرم زيره 30 گرم سورنجان 30 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : داروهاي فوق را به صورت پودر نرم درآورده و روزي دو بار ره بار يك قاشق غذاخوري آنرا با آب ميل كنيد . نسخه شماره 10 -دارو جهت دردهاي مفاصل بذر البنج 25 گرم گل سرخ 25 گرم زنجبيل 25 گرم سورنجان 25 گرم روغن كنجد 300 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : داروهاي فوق را بصورت پودر درآورده و با روغن كنجد مخلوط و سپس بجوشانيد تا سفت شود سپس آنرا در يك بطري نگهدريد و روزي دوبار مفصل دردناك را با آن ماساژ دهيد .

 

برای خرید عرقیات گیاهی موثر بر بیماریهای رماتیسم و مفاصل حقیقت دادجو کلیک کنید

 

نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1 -داروي ضد دردهاي روماتيسمي دارو : سير sativum Allium مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد روزي سه بار همراه غذا ميل كنيد . نسخه شماره 2 -دارو جهت رفع عوارض روماتيسمي دارو : پياز cepa Allium مقدر مصرف : 40 تا 80 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را روزي سه بار همراه غذا ميل كنيد . نسخه شماره 3 -دارو ي ضد دردهاي مفصلي حاد ومزمن دارو : پوست يا برگ گياه بيد ( Salix (specied مقدار مصرف :3 تا 6 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 4 -داروي ضد دردهاي روماتيسمي دارو : اكليل الملك ( ناخنك ) ( officinalis Melilotus ( مقدار مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 5 -داروي ضد دردهاي روماتيسمي دارو : مرغ ( شيندان ) ( repence Agropyrum ( مقدار مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 6 -داروي ضد دردهاي روماتيسمي دارو : برگ و پوست ساقه گياه زبان گنجشك ( excelsior Fraxinus ( مقدار مصرف : 3 تا 6 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 7 -داروي ضد دردهاي روماتيسمي و نقرسي دارو : دانه هاي خردل سياه و سفيد ( alba and nigra Brassica ( طرز تهيه و مصرف : از خارج به شكل ضماد و مشمع و محلولهاي ماليدني مصرف كنيد . نسخه شماره 8 -داروي ضد دردهاي روماتيسمي دارو : پوست و جوانه هاي سپيدر ( nigar Populus (  مقدار مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 9 -داروي ضد دردهاي روماتيسمي دارو : تمام گياه بابونه اصلي ( chamomilla Matricaria ( مقدار مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 10-داروي ضد دردهاي روماتيسمي دارو : شاه بلوط هندي ( hippocastanum Aesculus ( مقدار مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 11 -داروي ضد دردهاي روماتيسمي دارو : برگ و ميوه برگ بو ( Laurus (nobilis مقدار مصرف : 3 تا 6 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 12 -داروي ضد دردهاي روماتيسمي دارو : ريشه و روغن كرچك ( Ricinus ( communis مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . جهت استفاده از روغن كرچك به مقدر كافي از آن روزي چند بار به موضع دردناك ماليده شود . نسخه شماره 13 -داروي ضد دردهاي روماتيسمي دارو : تمام گياه ترشك اسفناجي ( patientia Rumex ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 14 -داروي ضد دردهاي روماتيسمي دارو : پوست گياه نارون قرمز ( campestris Ulmus ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم  طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 15 -داروي ضد دردهاي روماتيسمي دارو : برگ يا چوب يا پوست ساقه غان ( قان ، توس ) ( alba Betula ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 16 -داروي ضد دردهاي روماتيسمي دارو : تمام گياه گلدار اكليل كوهي ( officinalis Rosmarinus ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره7 1-داروي ضد نقرس دارو : پياز و دانه سورنجان ( luteum Colchicum ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . سخه شماره 18-داروي ضد نقرس دارو : تره ( porrum Allium ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره19-داروي ضد نقرس دارو : پوست بيد ( species Salix ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 21-داروي ضد نقرس دارو : ريشه بابا آدم ( L lappa Arctium ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 22-داروي ضد نقرس دارو : ريشه گل قاصد ( قاصدك ) ( Taraxacum ( officinalis مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم  ٨٧ طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 23-داروي ضد نقرس دارو : تمام گياه پونه ( pulegium Mentha ( مقدار مصرف : 1 تا 2 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . توجه : اين دارو كمي سمي است و فقط توسط پزشك تجزيه مي شود . نسخه شماره24-داروي ضد نقرس دارو : دانه سبوس برنج ( sativa Oriza ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره 25-داروي ضد نقرس دارو : برگ و پوست ساقه گياه زبان گنجشك ( Fraxinus ( excelsior مقدار مصرف : 3 تا 6 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره 26-داروي ضد نقرس دارو : پوست دانه لوبيا ( vulgaris Phasaeolus ( مقدار مصرف : 7 تا 25 گرم در روز طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره 27-داروي ضد نقرس دارو : تمام گياه ماميران ( majus Chelidonium ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره 28 -داروي ضد نقرس دارو : ميوه كاكنج ( عروسك پشت پدره ) ( Physalis (alkekengi مقدر مصرف : 5 تا 10 عدد طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره 29-داروي ضد نقرس دارو : ريزم يا تمام گياه هميشه بهار كوهي ( تنباكوي كوهي ) ( montana Arnica (  طرز تهيه و استعمال : بصورت مرهم به مقدر 0/4 گرم به همراه بادام تلخ كوبيده شده بر روي پارچه ماليده و در محل درد قرار دهيد اين عمل هر روز انجام شود . نسخه شماره30- داروي ضد نقرس دارو : برگ بادرنجبويه ( officinalis Melissa ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره 31-داروي ضد نقرس دارو : برگ يا چوب پوسته ساقه غان ( قان ، توس ) ( Betula (alba مقدار مصرف : 4 تا 8 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد

 

برای خرید عرقیات گیاهی موثر بر بیماریهای رماتیسم و مفاصل حقیقت دادجو کلیک کنید

 

گلابناب کاشان وبهترین عرقیات حقیقت دادجو به عنوان سوغات شهرکاشان به صورت عمده وجزئی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب دربسته بندیهای مناسب قابل عرضه به سراسرکشورمیباشد

دفتر فروش گلاب و عرقیات گیاهی حقیقت دادجو  6-02177973005

 

ایمیل: info@haghighatdadjoo.com

تلفن: 77973005 -021