داروهاي گیاهی معالج بيماريهاي عصبي ، آرام بخش و ضد درد

تاریخ مقاله: 1397/3/21

داروهاي گیاهی معالج بيماريهاي عصبي ، آرام بخش و ضد درد

نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1 -داروي آرام بخش گل بابونه يك قسمت گياه اسطو خودوس يك قسمت برگ نعناع يك قسمت ريشه سنبل الطيب دو قسمت ميوه رازيانه سه قسمت گل و برگ پاخري سه قسمت طرز تهيه و مقدار مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار هر بار يك فنجان صبح و شب ميل كنيد . نسخه شماره 2 -داروي آرام بخش اعصاب ريشه سنبل الطيب سه قسمت برگ نعناع سه قسمت گياه اسطوخودوس سه قسمت طرز تهيه و مقدر مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار صبح و شب ميل كنيد . نسخه شماره 3 -داروي آرام بخش اعصاب ريشه سنبل الطيب يك قسمت گل رازك يك قسمت گياه اسطوخودوس يك قسمت گياه فرنجمشك يك قسمت گل بابونه يك قسمت ميوه انيسون يك قسمت طرز تهيه و مقدار مصرف :  يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار صبح و شب ميل كنيد . نسخه شماره 4 -دارو جهت رفع بي خوابي ريشه سنبل الطيب يك قسمت گياه فرنجمشك يك قسمت گياه اسطوخودوس يك قسمت گياه پاخري يك قسمت طرز تهيه و مقدر مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار صبح و شب ميل كنيد . نسخه شماره 5 -دارو جهت رفع بيخوابي بادرنجبويه 15 گرم رازيانه 10 گرم بابونه 5 گرم نعناع 5 گرم سنبل الطيب 5 گرم علف چاي 5 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار صبح و شب ميل كنيد . نسخه شماره 6 -دارو جهت رفع دردهاي عصبي سنبل الطيب 10 گرم بادرنجبويه 10 گرم هل 10 گرم علف چاي 20 گرم طرز تهيه و مقدار مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار صبح و شب ميل كنيد   نسخه شماره 7 -داروي معالج عصبي بادرنجبويه 25 گرم گل بهار نارنج 10 گرم ميوه نسترن 10 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار هر بار يك فنجان نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره 8 -دارو جهت رفع سردرد سنبل الطيب يك قسمت اكليل كوهي يك قسمت بابونه يك قسمت نعناع يك قسمت طرز تهيه و مقدر مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار صبح و شب ميل كنيد . نسخه شماره 9 -داروي معالج بيماريهاي عصبي سنبل الطيب 20 گرم علف چاي 20 گرم بادرنجبويه 10 گرم طرز تهيه و مقدار مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار صبح و شب ميل كنيد . نسخه شماره 10 -داروي معالج بيماري عصبي و آرام بخش بادرنجبويه 20 گرم علف چاي 20 گرم رازك 5 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف :  يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار صبح و شب ميل كنيد . نسخه شماره 11 -داروي سردرد اسطو خودوس 3 گرم تخم گشنيز 3 گرم فلفل سياه 5 دانه طرز تهيه و مقدر مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيم كوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار هر بار يك فنجان نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره 12 -دارو جهت رفع سردرد صمغ عربي 10 گرم تخم گشنيز 10 گرم تخم كدو 10 گرم طرز تهيه و مقدار مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روري 2 بار هر بار يك فنجان يك ساعت قبل از غذا ميل كنيد . نسخه شماره 13 -داروي معالج سردردهاي عصبي برگ بادرنجبويه 10 گرم گل بهار نارنج 10 گرم اسطوخودوس 10 گرم ميوه نسترن 10 گرم ميوه رازيانه 10 گرم طرز تهيه و مقدار مصرف : يك قاشق غذا خوري از گياهان را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و گرم گرم ميل كنيد . نسخه شماره 14-دارو جهت نوعي صرع در اطفال   گل سرخ بدون كاسبرگ 30 گرم سنبل الطيب 20 گرم تخم كاسني 20 گرم ريشه شيرين بيان 20 گرم بابونه 5 گرم لعاب به دانه مقدار كافي طرز تهيه و مقدار مصرف : داروها را كوبيده و الك كرده با لعاب به دانه مخلوط و بصورت حب دارورند سپس به مقدر 5 گرم جهت بالغين و 2 تا 3گرم جهت اطفال مصرف شود .

 

برای خرید عرقیات گیاهی موثر بر بیماریهای اعصاب حقیقت دادجو کلیک کنید

 

نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1 -داروي آرامبخش اعصاب دارو : ريشه سنبل الطيب ( officinalis Valeriana ( مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. توجه : اين دارو علاوه بر اين با مقدر فوق الذكر دراي خواص زير هم مي باشد : - خواب بخش و خواب آور در هنگاميكه در اثر خواب ترس آور دچار بيخوابي مي شوند . - معالج عصبيت قلبي - آرامبخش در كارهاي فكري زياد - ضد هيستري - ضد تهيج شدگي و هيجان - معالج كليه حالات عصبي - معالج حالت عصبي ترس - ضد تشنج هاي عصبي - ضد سرگيجه هاي عصبي - ضد سرفه هاي عصبي - ضد آسم عصبي - معالج ناآراميهاي عصبي - ضد ترس شبانه اطفال نسخه شماره 2 -داروي مقوي سيستم اعصاب دارو : تمام گياه اسطو خودوس ( anagustifolia Lavandula ( مقدر مصرف : 2 تا 5 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد. نسخه شماره 3 -داروي آرامبخش اعصاب دارو : تمام گياه علف چاي ( هوفاريقون ) ( perforatum Hypericum ( مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد. www.IrPDF.com www.IrPDF.com ٧٩ نسخه شماره 4 -داروي آرامبخش دارو : گلبرگ شقايق ( rhoeas papaver ( مقدر مصرف : 5 تا 10 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد. جهت اطفال روزي سه مرتبه هر دفعه يك قاشق مربا خوري از دم كرده فوق داده شود . نسخه شماره 5 -داروي آرامبخش دارو : تمام گياه ريحان ( basilicum Ocimum ( مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد. نسخه شماره 6 -داروي محرك اعصاب دارو : برگ نعناع ( species Mentha ( مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد. نسخه شماره 7 -داروي مقوي اعصاب دارو : برگ نارنج ( aurantium Citrus ( مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد. نسخه شماره 8 -داروي آرامبخش ملايم دارو : شيرابه خشك شده انقوزه ( foetida assa Ferula ( مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : با كمي شربت قند ميل كنيد . توجه : اين دارو علاوه بر اين بعنوان معالج هيستري هم مصرف ميشود نسخه شماره 9 -داروي آرامبخش دارو : گل بابونه اصلي ( chamomilla Matricaria ( مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد. نسخه شماره 10 -داروي آرامبخش  دارو : برگ مريم گلي ( officinalis Salvia ( مقدر مصرف : 1 تا 2 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد. نسخه شماره 11 -داروي معالج هيستري دارو : برگ بادرنجبويه ( ficinalis of Melissa ( مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد. نسخه شماره 12 -داروي معالج هيستري دارو : تمام گياه سداب (graveolens Ruta ( مقدر مصرف : 1 تا 2 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد. نسخه شماره 13 -داروي معالج هيستري دارو : كلاله زعفران ( sativus Crocus (مقدر مصرف : 0/2 تا 0/5 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان يك ساعت بعد از غذا ميل كنيد. ( همراه غذا نيز مي توان مصرف نمود )

 

برای خرید عرقیات گیاهی موثر بر بیماریهای اعصاب حقیقت دادجو کلیک کنید

گلابناب کاشان وبهترین عرقیات حقیقت دادجو به عنوان سوغات شهرکاشان به صورت عمده وجزئی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب دربسته بندیهای مناسب قابل عرضه به سراسرکشورمیباشد

دفتر فروش گلاب و عرقیات گیاهی حقیقت دادجو  6-02177973005

 

ایمیل: info@haghighatdadjoo.com

تلفن: 77973005 -021