داروهاي گیاهی ضد سرفه ، ضد برونشيت ، ضد آسم

تاریخ مقاله: 1397/3/15

داروهاي گیاهی ضد سرفه ، ضد برونشيت ، ضد آسم

نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1 -داروي ضد سرفه نسخه شماره 1 -داروي ضد سرفه گل پنيرك يك قسمت برگ ختمي يك قسمت ريشه ختمي دو قسمت برگ پاخزري يك قسمت گل ماهور يك قسمت ريشه شيرين بيان دو قسمت   ٤٣ آويشن يك قسمت دانه انيسون يك قسمت طرز تهيه و مقدار مصرف : مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 2 -داروي ضد سرفه گلسنگ ايسلندي يك قسمت ريشه شيرين بيان يك قسمت ريشه ختمي دو و نيم قسمت دانه رازيانه يك قسمت آويشن سه قسمت بارهنگ يك و نيم قسمت طرز تهيه و مقدر مصرف : مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 3 -داروي ضد سرفه گل گياه گل گندم نيم قسمت گل پنيرك يك قسمت گل پاخري دو قسمت گل ماهور يك و نيم قسمت ريشه علف شير يك قسمت ريشه شيرين بيان يك و نيم قسمت دانه انيسون ستاره اي يك قسمت گياه آويشن يك و نيم قسمت طرز تهيه و مقدر مصرف : مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .   نسخه شماره 4 -داروي ضد سرفه ريزوم زنبق نيم قسمت ريشه ختمي چهار قسمت برگ پاخري دو قسمت گل غان يك قسمت ريشه شيرين بيان يك و نيم قسمت ميوه انيسون يك قسمت طرز تهيه و مقدر مصرف : مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار ر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 5 -داروي سياه سرفه و ساير بيماريهاي عفوني برنش ها آويشن 20 گرم گل ماهور 10 گرم برگ پاخري 10 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دوبار ( صبح و شب ) هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره6 -دارو جهت سياه سرفه و ساير بيماريهاي عفوني برنشها دانه كتان يك و نيم قسمت ميوه انيسون يك قسمت ميوه رازيانه يك قسمت گياه آويشن يك و نيم قسمت طرز تهيه و مقدر مصرف : مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب چوش ريخته و به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده صبحها و شبها هر بار يك فنجان ميل كنيد .   نسخه شماره 7 -دارو جهت برونشيت برگ ختمي يك قسمت گل پنيرك يك قسمت ريشه شيرين بيان يك قسمت دانه كتان دو قسمت طرز تهيه و مقدر مصرف : مقدار يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي 2 تا 3 بار هر بار يك فنجان بصورت گرم ميل كنيد . نسخه شماره 8 -دارو جهت برونشيت ميوه انيسون يك قسمت ريشه شيرين بيان يك قسمت برگ ختمي يك قسمت ميوه رازيانه يك قسمت برگ پاخري يك قسمت طرز تهيه و مقدر مصرف : مقدار يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصروت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بصورت گرم ميل كنيد . نسخه شماره 9 -دارو جه نسخه شماره 10 -دارو جهت برونشيت آويشن 20 گرم ميوه رازيانه 10 گرم ميوه انيسون 10 گرم برگ پاخري 10 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : مقدار يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كره روز ي دو بار صبح و شب هر بار يك فنجان بصورت گرم ميل كنيد . نسخه شماره 11 -دارو جهت نزله حنجره برگ پنيرك يك قسمت ريشه ختمي يك قسمت ريشه شيرين بيان يك قسمت گل ماهور يك قسمت گياه پاخري يك قسمت طرز تهيه و مقدر مصرف : مقدار يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان بصورت گرم ميل كنيد . نسخه شماره 12 -دارو جهت سرفه هاي خشك ريشه ختمي 20 گرم گلسنگ ايسلند 10 گرم برگ پاخري 10 گرم ميوه رازيانه 10 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : مقدار يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده هر 2-3 ساعتي يك بار دو قاشق غذا خوري ميل كنيد نسخه شماره 13 -داروي ضد سرفه و ناراحتي هاي برنش ها گل زالزالك 20 گرم   ميوه انيسون 10 گرم برگ پاخري 10 گرم ميوه رازيانه 10گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : مقدار يك قاشق غذا وري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت 0 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده هر 1 الي دو ساعت يك بار يك قاشق غذا خوري ميل كنيد . نسخه شماره 14 -دريو ضد سياه سرفه افسنطين 5 قسمت گل فوفل 5قسمت گل شقايق 15 قسمت گل نرگس 15 قسمت شكوفه هلو 15 قسمت ريشه سنبل الطيب 15 قسمت طرز تهيه و مقدر مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط داروهاي فوق را كه قبلا خرد شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنراص اف كرده جهت كودكان شير خوار و اطفال تا 10 ساله 3 قاشق سوپ خوري روزي سه بار مصرف كنيد . نسخه شماره 15 -دارو جهت ذات الريه ( برنكوپنوموني ) شيرين بيان يك قسمت تخم كتان يك قسمت عسل 6 قسمت طرز تهيه و مقدر مصرف : شيرين بيان و تخم كتان را ابتدا خرد كرده در يك ليوان مدت نيم ساعت در آب جوش خيسانده سپس آنرا صاف و با عسل مخلوط نموده روزي 2تا 3 بار جهت كودكان مصرف كنيد . نسخه شماره 16 -دارو جهت رفع آسم شاهبيزك (بلادوزن ) 5 گرم برگ داتورا 5 گرم برگ بذرالبنج 5 گرم   طرز تهيه و مقدار مصرف : پس از مخلوط كردن داروهاي فوق با يك قاشق مرباخوري از آنرا در مورد ضروري سورانده و دود آنرا استنشاق بكنيد . نسخه شماره 17 -داروي ضد سرفه عصاره بذر البنج 5 گرم عصاره ترياك 0/2 گرم طرز تهيه و مقدار مصرف : داروهاي فوق را بصورت يك حب درآورده و روزي 1 تا 4 حب ميل شود . توجه : اين دارو فقط با دستور پزشك و داروخانه هاي مجاز قابل تهيه و مصرف مي باشد . نسخه شماره 18-دارو جهت ذات الجنب عصاره شيرين بيان 30 گرم گياه بنفشه 30 گرم نشاسته 10 گرم كتيرا 10 گرم تخم ختمي 10 گرم ميوه رازيانه 10 گرم لعاب دانه كتان 30 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : داروهاي فوق را كوبيده و الك نموده و سپس با لعاب دانه كتان مخلوط و بصورت حب درآورده و در هر نوبت 10 گرم از آن را با شربن ساده ميل كنيد . نسخه شماره 19 -دارو جهت آسم و تنگي نفس برگ گل فرفره ( پاخري ) 20 گرم برگ بارهنگ 10 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : مقدر يك قاشق غذا خوري از داروهاي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده هريك الي دو ساعت يك قاشق غذا خوري ميل كنيد نسخه شماره 20 -دارو جهت غرغره برگ ختمي 550 گرم   ريشه ختمي 250 گرم ريشه شيرين بيان پوست كنده 150 گرم گل پنيرك 50 گرم طرز تهيه و مقدار مصرف : مقدار چهار قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و مرتب غرغره كنيد . نسخه شماره 21 -دارو جهت سرفه كتيرا 10 گرم صمغ عربي 10 گرم به دانه 10 گرم عصاره شيرين بيان 2 گرم نشاسته 2 گرم تخم خشخاش 2 گرم روغن بادام 4 گرم قند سفيد 60 گرم طرز تهيه و مقدار مصرف : داروهاي فوق را كه قبلا كوبيده و الك كرده و با روغن بادام و قند مخلوط بكنيد سپس روزي سه بار هر بار 10 گرم ميل بكنيد. نسخه شماره 22 -دارو جهت فع ناراحتيهاي تنفسي و سينه درد و سرفه گل پامچال 40 گرم گل ماهور 40 گرم گلسنگ (ليخن) 100 گرم ميوه رازيانه 50گرم ريشه شيرين بيان 100 گرم برگ نعناع 100 گرم برگ بارهنگ 15 گرم ريشه ختمي 200 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : مقدار دو قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . 

 

برای خرید عرقیات گیاهی حقیقت دادجو یک لیتری کلیک کنید

 

نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1 -داروي خلط آور دارو : تمام گياه پر سياوش ( veneris- capillus Adiantum ( مقدار مصرف : 3 تا 6 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 2 -داروي خلط آور دارو : گل علف ماهور ( thapsus Verbascum ( مقدار مصرف : 2 تا 5 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 3 -داروي خلط آور دارو : ريشه زنبق ( germanica Iris ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 4 -داروي خلط آور دارو : تمام گياه علف هفت بند ( aviculare Polygonum ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 5 -داروي ضد آسم دارو : تمام گياه اورمك ( افرادا ) ( SPP Ephedra ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.   نسخه شماره 6 -داروي خلط آور ملايم دارو : گل يا تمام گياه بنفشه ( بنفشه معطر ) ( odorata Viola ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 7 -داروي خلط آور و آرام كننده سينه دارو : گل و برگ گياه پنيرك ( sylvestris Malva ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 8 -داروي ضد سرفه دارو : ريشه ختمي ( officinalis Althaea ( مقدار مصرف : بزرگسالان 4 تا 8 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 9 -داروي كم كننده تحريكات سرفه ضد سرفه دارو : گل يا تمام گياه ختمي ( officinalis Althaea ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 10 -داروي ضد سرفه دارو : گل شبدر ( pratense Trifolium ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 11 -داروي ضد سرفه دارو : تخم كتان ( usitatissium Linum ( مقدار مصرف : 3 تا 6 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 12 -داروي ضد سرفه و سينه درد دارو : گل پنيرك ( sylvestris Malva (   مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 13 -داروي ضد دارو جهت سرفه خوني و خشك دارو : قدومه ( تودري ) ( homolocarpum Alyssum ( مقدار مصرف : 6 تا 9 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 14 -داروي جهت معالجه سرفه و عرق زياد مسلولين دارو : برگ مريم گلي ( officinalis Salvia ( مقدار مصرف : 0/5 تا 1/5 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 15 -داروي ضد برونشيت مزمن دارو : برگ يا گل اوكاليپتوس ( globulus Eucalyptus ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 16 -داروي ضد آسم دارو : تمام گياه زوفا ( officinalis Hyssopus ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 17 -داروي ضد آسم دارو : برگ تاتوره ( داتوره ) ( stramonium Datura ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. توجه : اين دارو سمي است و فقط توسط پزشك تجزيه مي شود . نسخه شماره 18 -داروي ضد آسم دارو : ريشه يا برگ شاهبيزك ( belladona Atropa ( مقدار مصرف : 30 تا 100 ميلي گرم   طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 19 -داروي ضد آسم دارو : برگ بذر البنج ( ژوسيكام ) ( niger Hyoscyamus ( مقدار مصرف : 130 تا 320 ميلي گرم طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 20 -داروي ضد درد گلو و ريه ( برونشيت مزمن ، خلط آور ) دارو : صمغ اوشق ( كما ) ( ammoniacum Dorema ( طرز تهيه : بصورت حب يا امولسيونهاي معطر شده توسط اسانس نعناع ميل كنيد . نسخه شماره 21 -داروي نرم كننده سينه دارو : عناب ( vulgaris Ziziphus ( مقدر مصرف : 3 تا 5 گرم تا 50 عدد طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 22 -داروي نرم كننده سينه دارو : ميوه سپستان ( myxa Cordia ( مقدر مصرف : از 30 عدد تا 90 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 23 -داروي ضد سرمخوردگي دارو : تمام گياه پر سياوش ( veneris -cappilus Adianthum ( مقدار مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 24 -داروي ضد سرمخوردگي دارو : سير ( sativum Allium ( مقدار مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 25 -داروي ضد سرمخوردگي دارو : برگ بادرنجبويه ( officinal Melissa (   مقدار مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 26 -دارو جهت باز كردن گرفتگي بيني دارو : تمام گياه و اسانس گياه مرزنجوش ( majorna Origanum ( مقدار و روش استعمال : اسانس آن در موقع لزوم در بيني چكانده شود . برگ : 2-4 گرم آن را كه قبل كوبيده شده باشد در يك ليوان آجوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 27 -داروي ضد سرمخوردگي دارو : گل و ريشه ختمي ( officinalis Althaea ( مقدار مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 28 -داروي ضد سرمخوردگي دارو : تمام گياه شاهتره ( spccies Fumaria ( مقدار مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

 

برای خرید عرقیات گیاهی حقیقت دادجو یک لیتری کلیک کنید

گلابناب کاشان وبهترین عرقیات حقیقت دادجو به عنوان سوغات شهرکاشان به صورت عمده وجزئی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب دربسته بندیهای مناسب قابل عرضه به سراسرکشورمیباشد

دفتر فروش گلاب و عرقیات گیاهی حقیقت دادجو  6-02177973005

 

 

ایمیل: info@haghighatdadjoo.com

تلفن: 77973005 -021