داروهاي گیاهی برای درمان بيماريهاي كليه و مثانه

تاریخ مقاله: 1397/3/15

داروهاي گیاهی برای درمان بيماريهاي كليه و مثانه

نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1 -دارو جهت نزله مثانه ريشه سنبل خطائي يك قسمت تخم جعفري يك قسمت برگ انگور خرس دو قسمت طرز تهيه و مقدر مصرف : يك قاشق غذا خوري زردوي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و باقي بگذاريد به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 2 -داروي ضد دردهاي مثانه ريشه سنبل خطائي يك قسمت ريشه شيرين بيان يك قسمت گياه دم اسب يك قسمت گياه بنفشه يك قسمت طرز تهيه و مقدار مصرف : يك قاشق غذا خوري زردوي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 3 -داروي ضد درد مثانه و كليه برگ غان پنج قسمت تخم جعفري دو قسمت برگ انگور خرس هشت قسمت ريشه شيرين بيان هفت قسمت طرز تهيه و مقدر مصرف : يك قاشق غذا خوري زردوي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و باقي بگذاريد به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 4 -داروي ضد درد مثانه و كليه رگ غان سه قسمت برگ انگو خرس هفت قسمت  ٣٦ ريشه شيرين بيان هفت قسمت برگ بذر البنج سه قسمت طرز تهيه و مقدار مصرف : يك قاشق غذا خوري زردوي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و باقي بگذاريد به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 5 -دارو جهت معالجه بيماريهاي كليه و مثانه برگ زبان گنجشك 20 گرم برگ انگور خرس 20 گرم ريشه شيرين بيان 20 گرم پوست بابا آدم 10 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : يك قاشق غذا خوري زردوي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 6 -دارو جهت سنگ كليه و مثانه تخم خيار 30 گرم تخم خربزه 60گرم خارخاسك 40 گرم ريشه لبلاب 40 گرم طرز تهيه و مقدار مصرف : يك قاشق غذا خوري زردوي فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

 

برای خرید عرق ۱۸ گیاه (سنگ کلیه) حقیقت دادجو یک لیتری کلیک کنید

 

نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره1 - دارو جهت رفع التهاب حاد و مزمن كليه و مثانه دارو : ميوه خشك شده گياه نسترن ( گل سرخ وحشي ) ( canina Rosa ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . توجه : اين دارو علاوه بر اين با مقدر مصرف مذكور در فوق مورد شروع تشكيل سنگ كليه و مثانه جهت حل كردن آنها نيز مورد استفاده قرار مي گيدر .  نسخه شماره2 - دارو جهت بيماريهاي مجاري ادراري دارو : ريشه روناس ( tinctorum Rubia ( مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . توجه : اين دارو علاوه بر اين دراي خاصيت حل كنندگي سنگهاي مثانه نيز مي باشد . نسخه شماره3 - داروي ضد دردهاي سنگ كليه و مثانه دارو : تخم تره ( porrum Allium ( مقدر مصرف : 1 تا 2 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره4 - داروي ضد دردهاي كليه دارو : تخم شويد ( graveolense Anethum ( مقدار مصرف : 1 تا 3 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره5 - داروي ضد التهاب مجاري دراي دارو : گل بنفشه ( odorata Viola ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره6 - دارو جهت رفع احتباس ادرار و ضعف مثانه دارو : تمام قسمتهاي گياه به ويژه تخم جعفري ( petroselinum Apium ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره7 - دارو ي ضد دردهاي مثانه دارو : ميوه كاكنج ( عروسك پشت پدره ) ( alkekengi Physalis ( مقدار مصرف : 5 تا 10 عدد ميوه طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . توجه : اين دارو علاوه بر اين موجب دفع اوراتها ، هم مي شود .  ٣٨ نسخه شماره8 - دارو ي معالج نزله كليه دارو : تمام گياه ريحان ( basilicum Ocimum ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره9 - دارو ي معالج عوارض كليه و مثانه دارو : ميوه يا پوست ريشه گياه زرشك ( vulgaris Berberis ( مقدار مصرف : 3تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره10 - دارو ي معالج عوارض كليه و مثانه دارو : ميوه يا پوست ريشه گياه زرشك ( vulgaris Berberis ( مقدار مصرف : 3تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره 11 - دارو ي جهت رفع التهابات كليه دارو : برگ يا چوب يا پوسته ساقه غان ( قان ، توس ) ( alba Betula ( مقدار مصرف : 4 تا 8 گرم طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . توجه : اين دارو باعث خروج آب بدن بدون اينكه بافت كليه را تحريك كند مي شود . نسخه شماره 12 - دارو جهت بيماريهاي مجاري ادراري دارو : تخم گشنيز ( sativum Coriandrum ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره 13 -دارو جهت رفع عفونت مجاري ادراري دارو : ميوه خارخاسك ( terresteris Tribulus ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد

 

برای خرید عرق ۱۸ گیاه (سنگ کلیه) حقیقت دادجو یک لیتری کلیک کنید

 

گلابناب کاشان وبهترین عرقیات حقیقت دادجو به عنوان سوغات شهرکاشان به صورت عمده وجزئی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب دربسته بندیهای مناسب قابل عرضه به سراسرکشورمیباشد

دفتر فروش گلاب و عرقیات گیاهی حقیقت دادجو  6-02177973005

 

ایمیل: info@haghighatdadjoo.com

تلفن: 77973005 -021