داروهاي گیاهی مدر صفرا و ضد بيماريهاي صفرايي و يرقان

تاریخ مقاله: 1397/3/14

داروهاي گیاهی مدر صفرا و ضد بيماريهاي صفرايي و يرقان

نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1 -داروي صفرا آور گياه بومادران يك قسمت گياه بنفشه يك قسمت گياه خار مقدس يك قسمت پوست سياه توسه يك قسمت طرز تهيه و مقدر مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار ميل كنيد . نسخه شماره 2 -داروي ضد سنگ صفرا گياه خار مقدس يك قسمت برگ پنيرك يك قسمت  ٢٢ گل هميشه بهار يك قسمت بفشه سه رنگ يك قسمت پوست سياه توسه يك قسمت بومادران يك قسمت طرز تهيه و مقدر مصرف : يك تا دو قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 3 -داروي صفرا آور گياه افسنطين دو قسمت گياه خار مقدس دو قسمت برگ نعناع دو قسمت ريزوم ريوند يك قسمت دانه زيره يك قسمت ميوه خار مقدس دو قسمت طرز تهيه و مقدر مصرف : مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره 4 -داروي صفرا آور و مقوي كبد گل هميشه بهار يك قسمت گل گياه گندم يك قسمت برگ نعناع بيست قسمت ريشه شيرين بيان سي قسمت ريشه ژانسيان پنج قسمت پوست سياه توسه ده قسمت ميوه زيره پنج قسمت ميوه رازيانه پنج قسمت گل بابونه سيزده قسمت گياه ماميران ده قسمت  ٢٣ طرز تهيه و مقدر مصرف : مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق با نيم ليتر آب جوش مخلوط كرده مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره 5 -دارو جهت صفرا پر ( برگه ) زرد آلو 30 عدد عناب 15 عدد آلوي بزرگ 10 عدد تمر هندي 30 گرم گل نيلوفر 5 گرم گل بفشه 15 گرم آب مقدر كافي طرز تهيه و مقدر مصرف : داروهاي فوق را در آب سرد به مدت 12 ساعت خيسانده و حاصل را در يك نوبت ميل كنيد . نسخه شماره 6 -دارو جهت دفع صفرا پر ( برگه ) زرد آلو 30 عدد عناب 15 عدد آلوي سياه 10 عدد تمر هندي 1 گرم گل نيلوفر 10 گرم گل بنفشه 10 گرم زرشك 10 گرم آب نيم ليتر طرز تهيه و مقدر مصرف : داروها را درش ب خيسانده و صبح صاف نموده و حاصل صافي در يك نوبت ميل شود . نسخه شماره 7-داروي مقوي صفرا و كليه ها ميوه سرو كوهي يك قسمت ريشه ختمي يك قسمت زنجبيل يك چهارم قسمت طرز تهيه و مقدر مصرف :  ٢٤ يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو فنجان صبح و شب بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره 8 -ارو جهت دفع سنگهاي صفراوي ريشه ياب 25 گرم برگ و سر شاخه هاي كندناي كوهي 50 گرم ريشه اونونيس 25 گرم برگ و سر شاخه هاي ماشيا (غافث ) 50 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 9 -داروي صفرا آور ريشه زنجبيل شامي 150 گرم ريزوم ريوند 150 گرم ريشه اونونيس 150 گرم برگ غافث 400 گرم برگ كندناي كوهي 150 گرم برگ تمشك 50 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : دو قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار صبح و شب يك فنجان ميل كنيد .

 

خرید عرقیات گیاهی حقیقت دادجو برای درمان مشکلات گوارشی

 

نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1 -داروي صفرا آور و محرك ترشح صفرا دارو : ريزوم زردچوبه ( Curcuma ( longa طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك فنجان آب جوش ريخته به مدت 5 دقيقه بگذاريد تا بجوشد سپس آنرا صاف كرده و ميل كنيد . نسخه شماره 2 -داروي معالج يرقان و صفرا آور دارو : تمام گياه شاهتره ( species Fumaria ( مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم ٢٥ طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . توجه : اين گياه تا اندازه اي سمي بوده و استفاده از آن به مقدر زياد باعث فلج عضلات صاف و دستگاه تنفسي مي شود بنابراين مصرف آن بايستي زير نظر پزشك باشد . نسخه شماره 3 -داروي معالج يرقان دارو : تمام گياه گل رنگ ( كافشه ) ( tinctorius Carthamus ( مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 4 -داروي معالج يرقان دارو : دانه گياه سياه دانه ( sativa NIgella ( مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 5 -داروي صفرا آور دارو : ريشه كاسني ( intybus Cichorium ( مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . توجه : اين دارو علاوه بر اين جهت دردهاي صفراوي هم مورد استفاده قرار مي گيدر . نسخه شماره 6 -داروي صفرا آور دارو : تمام گياه افسنطين كبير ( absinthium Aretmisia ( مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . توجه : اين دارو علاوه بر اين جهت دردهاي صفراوي هم مورد استفاده قرار مي گيدر . نسخه شماره 7 -داروي ضد يرقان دارو : ميوه يا پوست ريشه گياه زرشك ( vulgaris Berberis ( مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 8 -داروي مدر صفرا و معالج اختلالات صفرا  ٢٦ دارو : ريشه يا تمام گياه گل قاصد ( شيرمال ، كاسني زرد ) ( Taraxacum (officinalis مقدر مصرف : 4 تا 8 گرم طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 9 -داروي صفرا آور دارو : تمام گياه آناكاليس ( عين الجمل ) (arrensis Anagalis ( مقدر مصرف : 4 تا 8 گرم طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 10 -داروي ضد يرقان و صفرا آور دارو : تمام گياه عاثف (eupatoria Agrimonia ( مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 11 -داروي صفرا آور و محرك ترشح صفرا دارو : پياز گياه سير ( sativum Allium ( مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 12 -دارو جهت معالجه بيماريهاي صفراوي دارو : تمام گياه سداب ( graveolens Ruta ( مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 13 -دارو ي صفرا آور دارو : تمام گياه خرفه ( oleracea Portulaca ( مقدر مصرف : 50 تا 100 گرم بصورت تازه و 5 تا 10 گرم بصورت خشك طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 14 -داروي صفرا آور دارو : برگ و سر شاخه هاي گلدار گياه اكليل الجبل ( اكليل كوهي )  ٢٧ ( Rosmarinus officinalis ) مقدر مصرف : 2تا 4 و حتي تا 10 گرم طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 15 -دارو ي مدر صفرا دارو : ميوه تمر هندي ( indica Tamarindus ( مقدر مصرف : 10 تا 45 گرم طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا خيسانده شود سپس آنرا با مقدري قند ميل كنيد . نسخه شماره 16 -دارو ي مدر صفرا دارو : روغن زيتون ، برگ و پوست زيتون ( europea Olea ( مقدر مصرف : 20 تا 40 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را روزي دو مرتبه همراه با سالاد ميل كنيد مقدر مصرف برگ و پوست 4-8 گرم بصورت دم كرده مطابق روشهاي بالا توصيه مي گردد . نسخه شماره 17 -داروي صفرا آور دارو : گل هميشه بهار ( officinalis Calendula ( مقدر مصرف : 3 تا 6گرم طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 18 -داروي صفرا آور دارو : برگ نعناع ( piperita Mentha ( مقدر مصرف : 2تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 19 -داروي صفرا آور دارو : برگ و سر شاخه هاي گلدار گياه اكليل الجبل ( اكليل كوهي ) ( Rosmarinus officinalis ) مقدر مصرف : 2تا 4 و حتي تا 10 گرم طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 20 -داروي محرك ترشح كيسه صفرا دارو : گل هميشه بهار ( offcinalis Calendula (   ٢٨ مقدار مصرف : 3 تا 6 گرم طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 21 -داروي محرك ترشح برونش ها دارو : برگ بارهنگ سرنيزه اي ( lanceolata Plantago ( مقدار مصرف : 5 تا 10 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 22 -داروي محرك ترشح صفرا دارو : ريشه يا برگ گل كاسني ( intybus Cichorium ( مقدار مصرف : 3 تا 6گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 23 -داروي محرك غدد ترشحي معده ( ترشح معده و صفرا ) دارو : تمام گياه افسنطين ( absinthium Artemisia ( مقدار مصرف : 2 تا 4گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 24 -داروي محرك ترشح غدد معده و روده دارو : پياز ( cepa Allium ( مقدار مصرف : روزانه يك عدد پياز خام با هر غذا ميل كنيد . نسخه شماره 25 - دارو جهت برطرف كردن يرقان ، زردي و سيروز كبدي دارو : ميوه زرشك ( vulgaris Berberis ( مقدار مصرف : 2 تا 6گرم طرز تهيه : مقدر فوق را در يك ليوان آب جوش ريخته روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 26 -دارو جهت اختلالات در ترشح غدد دارو : ريشه انجدان رومي ( officinalis Levisticum ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

خرید عرقیات گیاهی حقیقت دادجو برای درمان مشکلات گوارشی

 

گلابناب کاشان وبهترین عرقیات حقیقت دادجو به عنوان سوغات شهرکاشان به صورت عمده وجزئی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب دربسته بندیهای مناسب قابل عرضه به سراسرکشورمیباشد

دفتر فروش گلاب و عرقیات گیاهی حقیقت دادجو  6-02177973005

 

ایمیل: info@haghighatdadjoo.com

تلفن: 77973005 -021